Minimálna hodnota objednávky je 30€ - NEPLATÍ PRE OSOBNÝ ODBER VO VIVO!

Všeobecné obchodné podmienky

  

I. Identifikačné údaje a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ: Makač a Šikulka s. r. o., Kríková 14, 821 07 Bratislava, IČO: 55 866 034, DIČ: 21 22 10 55 24, Neplatca DPH, Zápis Okresného súdu Žilina odd. Sro, vložka: 83511/L,

Email: info@mojchlebicek.sk , Mobil: +421 940 653 363

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., IBAN: SK 7411 0000 0000 2943 1599 80, SWIFT: TATRSKBX 

V prípade akýchkoľvek vád alebo nedostatkov, či iných nezrovnalostí dodaného tovaru, prípadne doručenia tovaru, možno za účelom kontaktovania príslušného Predávajúceho využiť nasledujúce kontakty:

e-mail: info@mojchlebicek.sk  , Mobil: +421 940 653 363

 Tým nie je dotknutá možnosť štandardného reklamačného konania podľa Reklamačného poriadku, a to z dôvodu, že predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

 

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka tovaru na stránke www.mojchlebicek.sk. Kúpna zmluva vzniká odoslaním riadne a úplne vyplnenej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim. Predávajúci potvrdí automatickým emailom o prijatej objednávke na email zákazníka z objednávky, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky mu vznikne povinnosť uhradiť cenu objednaného tovaru pri jeho prevzatí, prípadne podľa zvolenej možnosti platby v objednávke. V informačnom e-maile kupujúci nájde odkaz na aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky tovaru a za škodu tým spôsobenú, ak kupujúci pri objednávaní tovaru nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávací alebo registračný formulár chybne.
 2. Úprava a storno objednávky zo strany kupujúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah objednávky uvedený v informatívnom e-maile predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho správou zaslanou na adresu objednavka@mojchlebicek.sk alebo na kontakty uvedene v obchodných podmienkach. Kupujúci má tiež právo požadovať zrušenie alebo zmenu ním odoslanej objednávky najneskôr 24 hodín pred požadovaným termínom dodávky tovaru, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na objednavka@mojchlebicek.sk V návrhu na zrušenie kúpnej zmluvy je potrebné uviesť kontaktné údaje kupujúceho a číslo objednávky. Kúpna zmluva sa považuje za zrušenú až okamihom akceptácie jej zrušenia zo strany predávajúceho formou elektronickej pošty zaslanej kupujúcemu. V prípade zrušenia kúpnej zmluvy predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. To neplatí v prípade, ak predávajúcemu vzniknú pred zrušením objednávky náklady na obstarávanie alebo prípravu objednaného tovaru podľa objednávky kupujúceho, pričom o ich výške bude informovať kupujúceho pred potvrdením zrušenia objednávky, tak aby sa kupujúci mohol rozhodnúť, či na zrušení (alebo zmene) objednávky trvá.
 3. Storno objednávky zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje informovať na stránke mojchchlebicek.sk o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vyššej moci nie je možné požadovaný tovar dodať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bez zbytočného odkladu kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

III. – Cena a platobné podmienky

 

 1. Na stránke www.mojchlebicek.sk sa nachádza kúpna cena pri každom produkte s DPH aj bez, ako aj suma nákladov spojených s dodaním tovaru (rozvoz), pokiaľ kupujúci nemá náklady na dopravu zdarma o čom ho predávajúci informuje v košíku pri procese objednania.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť alebo znížiť ceny tovarov, alebo nákladov spojených s dodaním tovaru s tým, že nové ceny sú pre kupujúceho platné odo dňa ich uverejnenia na stránke predávajúceho.
 3. Kupujúci môže svoju objednávku uhradiť počas objednávky na stránke www.mojchlebicek.sk a to:
 1. v hotovosti/platobnou kartou pri osobnom odbere alebo doručení
 2. online platbou – cez platobnú bránu
 3. platbu vopred prevodom na účet predávajúceho
 4. na faktúru so splatnosťou iba v prípade spoločností s.r.o., a.s, združení alebo obcí. Bez platného IČO nie je možná platba na faktúru

 

 1. Platby sa vykonávajú v mene euro v hotovosti, kartou alebo prevodom pri prevzatí tovaru kupujúcim.

  IV.– Dodacie podmienky

 

 1. Spôsob a miesto dodania tovaru (a s tým súvisiace náklady) si volí kupujúci v objednávke.
 2. Kupujúci v objednávke tovaru uvedie požadovaný dátum a orientačný čas dodania tovaru. V prípade nemožnosti dodržať požadovaný termín dodania zo strany predávajúceho je predávajúci povinný o tejto skutočnosti telefonicky informovať kupujúceho, a to bez zbytočného odkladu. V prípade predĺženia doby trvania dodania tovaru o viac ako 6 hodín oproti kupujúcim požadovanému termínu dodania, má kupujúci právo bez zbytočného odkladu odstúpiť od kúpnej zmluvy oznámením doručeným predávajúcemu na e-mailovú adresu info@mojchlebicek.sk
 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím po riadnom a úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 V.- Odstúpenie od zmluvy a záruka

 1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
 2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2
 3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:
 1. predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôžeme ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
 2. predaj alkoholických nápojov, ktorých Cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia Zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich Cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré nemôžeme ovplyvniť;
 3. predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 4. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným;
 5. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 6. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;
 7. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 8. poskytovanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.

 

 1. Lehota na odstúpenie podľa čl. 2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
 2. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
 3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.
 4. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.
 5. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 6. Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.

 VI.– Nedostatky tovaru a spôsob uplatňovania a vybavovania reklamácie

 

 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť tovaru, jeho množstvo a kvalitu. Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nie je kompletný, jeho množstvo, hmotnosť alebo akosť nezodpovedá zákonným alebo zmluvným parametrom), ide o nedostatky tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci.
 2. Ak má tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí kupujúci uplatniť do 30 minút od jeho prevzatia prípadne ihneď s kuriérom. Reklamáciu alebo iný podnet môže kupujúci oznámiť písomne na e-mailovú adresu info@mojchlebicek.sk alebo telefonicky podľa kontaktov v hlavičke obchodných podmienok, alebo priamo na mieste prevzatia tovaru alebo na niektorom mieste osobného odberu v čase ich otváracích hodín: Môj Chlebíček Bistro, Obchodné Centrum VIVO! Vajnorská 100, Bratislava. Kupujúci je povinný predávajúcemu uviesť dôvody reklamácie
 3. Po uplatnení reklamácie telefonicky alebo e-mailom je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu priniesť na adresu miesta osobného odberu reklamovaný tovar, a to v chránenom obale (termotaške), minimálne s 80 % obsahom predaného tovaru vrátane požadovaných dokladov – faktúra alebo pokladničný blok.
 4. Predávajúci vyrieši reklamáciu (sťažnosť, podnet) ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V ostatných prípadoch postupuje reklamácia do reklamačného konania. Výsledok reklamácie a jej riešenie je oznámené kupujúcemu e-mailom ihneď po prešetrení reklamácie, najneskôr však do 3 pracovných dní od jej prevzatia.
 5. Oprávnená reklamácia je bezplatná a predávajúci v tom prípade uhradí kupujúcemu preukázané a primerané náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté predávajúcemu riešením tejto reklamácie.

VII. – Alternatívne riešenie sporov

 

 1. V prípade vzniku sporu medzi kupujúcim a predávajúcim je kupujúci oprávnený obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 2. Platforma alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže kupujúci – spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, je dostupná na tomto odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 3. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: http://www.mhsr.sk/.

 

Článok IX. – Záverečné ustanovenia

 

 1. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci je oprávnený meniť a dopĺňať znenie Obchodných podmienok. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
 3. Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), teda ak ide o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacich predpisov (napr. zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Bratislava 01. 01. 2024

 

 

formulár na reklamáciu sa dá stiahnuť tu

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Komu:  Makač a Šikulka s.r.o.

Kríková 14,821 07 Bratislava

e-mail: info@mojchelbicek.sk

Dolu podpísaný kupujúci týmto požadujem reklamáciu nasledovného:

 

________________________________________________________________________________

Dôvod reklamácie:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

Dátum objednania : ______________________

Dátum prijatia /nepovinné/: _______________________

Meno a priezvisko kupujúceho:

_________________________________________________________________________________

Adresa kupujúceho:

_________________________________________________________________________________

Telefónne číslo a

email: __________________________________________________________________________

Dátum: ______________ Podpis:____________